La Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations
> Accueil du site > Hébreu > וועדת CIVS > השירותים > חוליית CIVS בברלין

חוליית CIVS בברלין [13/01/2009]

מאז מיסודה בספטמבר 1999, החוליה ממלאת שתי משימות עיקריות:

לאתר פיצויים קודמים שאולי הוענקו על בסיס חוק ברוג (BRÜG) משנת 1957, או לחילופין, על בסיס החוק משנת 1946 הנוגע ל-פיצויי נזקי מלחמה. תיקי הפיצויים על בסיס החוק משנת 1946 הושמדו ברובם. לעומתם, הפיצויים שהוענקו על בסיס חוק ברוג (BRÜG) חושבו תוך לקיחה בחשבון של פיצויים קודמים. החיפושים בארכיונים הגרמנים מאפשרים ל-CIVS להשיג מידע יותר מלא ונגיש אודות הסכומים אשר כבר שולמו ע"י צרפת. תהליך זה נועד למנוע פצוי כפול.

לאתר מתוך הארכיונים הגרמנים הוכחות או כל מסמך אחר אשר עשוי לתרום מידע אודות הנסיבות וההיקף של טענות הגזל, כאשר בעצם מרבית התובעים אינם מסוגלים כיום להציג מסמכים אלה. המגוון של ערכי המידע הכלולים בתיקים (מקוריים, עדויות, רשימות מצאי מפורטות, תעודות נוטריוניות, וכו’) מאפשר ל-שופט-מבקר ולחברי הוועדה הבוחנת להגיע לנתוני מידע להם הם זקוקים על-מנת לבסס את השערתם, וכן לאפשר לתובעים לשחזר פרקים שלמים של קורות המשפחה שלהם.

מיצוי רחב של החיפושים מובטח ע"י גישה אל מכלולי מסמכי הארכיונים משתי הרשויות האחראיות על יישום חוק ברוג (BRÜG). המכלול של ה-WGA (המשרדים הגרמנים ליישום ההשבה) ממין את בקשות הפיצויים הנוגעות לתחום סמכותה הטריטוריאלית, כולל את אלה שנמשכו חזרה או נדחו ללא כל בחינה, מסיבה לאי-תקינות בפורמט או כל סיבה אחרת ללא בסיס לערעור. סדרה זו של תיקים מסתיימת ע"י סיכום הקובע את גובה הפצוי או ע"י החלטה משפטית המסדירה את המחלוקת. המכלול של ה-OFD (ההנהלה הכלכלית של ה- Berlin Land), גם אם אינו מושלם דיו, מתאים בחלקו למכלול ה-WGA, תוך אבחנה שלתיקי הפיצויים מתווספות החלטות תשלום הפיצויים שהוענקו. מכלול זה כולל גם את כלל בקשות הפיצויים שהוגשו תחת הכותרת "קשיים מיוחדים".

מכלולים אלה של מסמכי הארכיונים, עשירים במיוחד, והם נשמרים וממוינים בצורה מלאה. מעל למיליון תיקים שוחזרו ע"י ה-OFD, מתוכם כ- 40,000 תיקים הנוגעים לצרפת. כך גם, מאז יסודה של חוליית ברלין, אחוז המענים החיוביים לחיפושים בארכיוני ה-OFD הגיע קרוב ל- 58%.

יתרה מכך, מכלולים אלה הינם משלימים כפי שמומחש בתהליך הנקרא "בקרה כפולה" הנהוגה בתאום עם ה-BADV (הגוף הממשלתי הגרמני פדראלי בנוגע לרכוש שטרם הוסדר) ועם הארכיון הלאומי של ברלין (Berlin Landesarchiv). תהליך זה מאפשר גם לאתר תביעות שנדחו בלא שהועברו לידי ה-ODF, או לגלות תיקים שלא זוהו ע"י ה-BADV, מסיבה של גרסאות איות אשר יתכן שפגמו באמינות החיפושים.

לבסוף, החוליה של ברלין מונחית בקפדנות לפנות אל מרכזי ארכיונים אחרים הפזורים בכל גרמניה: הארכיונים הפדרלים של העיר קובלנץ, הארכיונים של משרד החוץ הפדרלי, הארכיונים של משרדי ההשבה בכל המדינה, וכו’... על-מנת לבצע סריקות יותר מכוונות, למשל במקרה של גזלות של יצירות אומנות.

לקבלת מידע נוסף, יש לעיין בשאלות / תשובות

République française - C I V S © 2009 - אתר מידע - אנשי קשר - מפת האתר