La Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations
> Accueil du site > Hébreu > וועדת CIVS > השירותים > משרד המבקרים

משרד המבקרים [13/01/2009]

לאחר שמסמכי הארכיונים נתקבלו, התיקים נמסרים לידי המבקר הכללי אשר מצידו מפזר אותם לצורך עיון ובחינה בין השופטים המוגדרים כ-"מבקרים".

יצירת קשר עם התובעים

לצורך הבנתם המלאה של התיקים, השיחות האישיות מהוות תחנה חשובה, בהתחשב לשלשת היעדים של המבקרים:

בשלב ראשון, להאזין: אספקט זה של עבודתם הינו חיוני עבור התובעים. אכן, זכרונות המלחמה והסבל שעברו עליהם, מהווים עבור התובעים רגעי סבל הטעונים רגשות עזים. נוכחים לדעת, שמלבד פנייתם האישית, חלק נכבד מהם חש מחויבות לבוא ולהעיד על התקופה הטרגית אשר ניצוליה הולכים ומתמעטים.

בשלב שני: להאיר את עיני התובעים על קורות משפחתם בעת הכיבוש ע"י מסירת מסמכים הנוגעים לקרוביהם אשר נמצאו בארכיונים ולא הובאו עד כה לידיעתם. מסמכים אלה מהווים עבור רבים מהתובעים את העקבות היחידים של עבר כואב אשר מולו הם נדרשים להתמודד שוב. התובעים מיחסים לכך אותה מידה של חשיבות כמו לפצוי לו הם מייחלים.

בשלב שלישי, להחליף מידע עם התובעים על-מנת לקבוע, תחילה ובדר"כ, מיהם הזכאים לפיצוי, מה שמהווה בסיס לבחינת השתלשלות הזכאות בירושה, ובמקרים מסוימים עריכת אילן יוחסין במטרה לקבוע לאחר מכן הצעת פיצוי אשר תוגש על-ידי מבקרי הוועדה.

אין זה נדיר שהשיחות האישיות מאפשרות להעביר מידע לתובעים, במיוחד כאשר אלה פועלים בחזקת בעלי זכאות מטעם קורבנות שנעלמו, אודות קיומן של גזלות אשר נתגלו בארכיונים, והתובעים לא ידעו אודותיהן ולכן לא ציינו את קיומן בתביעתם המקורית. ולהיפך, קורה גם שהתובעים מגלים גזלות שהם שכחו לציין בתביעה שלהם. במקרה זה, יש צורך לבצע חקירות נוספות.

קביעת הדו"ח

עם השלמת ההערכה, המבקרים מיידעים על כך את התובעים ומבקשים את התיחסותם. הם עורכים לאחר מכן דו"ח כתוב המזכיר את נסיבות מעשי הגזל שעברו על התובעים, והמציג את ההערכה של הנזיקין שנבעו מכך תוך ציון של עמדת התובעים בהקשר להצעה שנמסרה להם.

תפקידו של המבקר בעת קיום הישיבה

הדו"חות נמסרים לידי המבקר הכללי, אשר לאחר בחינה מעביר אותם אל מזכירות הישיבות עם חוות דעתו לגבי ההרכב שאמור ללמוד את הדו"ח ולדון בו: הנשיא, הפוסק לבדו עפ"י צו מה-20 ביוני 2001, בהרכב מצומצם או בהרכב של המליאה.

כאשר התביעה נמסרת להכרעת הרכב של המליאה, המבקר לוקח חלק בישיבה בה הוא מציג את הדו"ח שלו בעל-פה ועונה לשאלות של חברי הוועדה, של התובע ושל נציג הממשלה.

לקבלת מידע נוסף, יש לעיין בשאלות / תשובות

République française - C I V S © 2009 - אתר מידע - אנשי קשר - מפת האתר