הוועדה לפיצוי קורבנות של גזלות-רכוששנגרמו בגיןחקיקה אנטישמית בצרפת בתקופתהכבוש הגרמני
> Accueil du site < Hébreu > כיצד לקבל פיצויים > מילוי הטופס

מילוי הטופס [30/12/2008]

לידיעתך: הטופס אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט כולל את המסמכים הבאים: שאלון, ייפוי כוח וכתב הרשאה.)

שאלון וייפוי כוח

- יש למלא את השאלון באופן כזה שתימסר לוועדה כמות מרבית של מידע: פרטים מלאים על מצבם האישי של המבקש ושל בעלי הזיקה הנוספים אשר ניזוקו ממעשה הגזל הנדון, זהות הקורבנות הישירים של מעשה הגזל, סוג הנכסים שנגזלו ומיקומם, פיצויים קודמים מהרשויות הגרמניות או הצרפתיות וכדומה.

אין זה הכרחי להציג ראיות למעשה הגזל על מנת לגבות את הבקשה, שירותי CIVS יבצעו בארכיונים את החקירות הנדרשות.))

- יש לחתום על ייפוי הכוח)). הוא מסמיך את הוועדה להעביר למוסדות שונים הנוגעים בדבר כל מידע שיובא לידיעתה)) לשם טיפול בבקשה.

((( כתב הרשאה

כיוון ש-CIVS לא מטפלת אלא בתיק אחד למשפחה, המבקש אמור למלא את כתב/י ההרשאה או לגרום למילויו/ים)):

- אם הוא מייצג בן משפחה או אם הוא מיוצג.

- אם הוא מבקש להיות מיוצג על ידי גוף או ארגון.

לשם טיפול מהיר בתיקי מקרה, יש לרכז בעתירה את מירב הזכאים(אחים אחיות, דודנים, דודניות וכדומה).

לכתב ההרשאה יש לצרף צילום של תעודה מזהה של האדם המיוצג ושל ספר היסטורית המשפחה (livret de famille) של ההורים.

דוגמה: יש לך אחות והאדם הנגזל (אביך או אימך) נפטרו. אם אתה לוקח על עצמך להגיש את הבקשה, אתה הופך להיות העותר הראשי, ואחותך צריכה לתת לך כתב הרשאה חתום.

לתשומת לבך: אם היא נפטרה, הילדים שלה הופכים להיות זכאים לחלק שלה.

מסמכים אחרים

כדאי לצרף לשאלון העתק של כל מסמך העשוי להקל על בירור התביעה:

- ספר היסטוריית המשפחה (livret de famille) של הקורבנות שנפגעו ישירות ממעשה הגזל,
- העתק תעודת לידה, תעודת נישואין או תעודת פטירה,
- מסמך אישור רשמי על היעלמות,
- תעודת הגליה למחנה ריכוז
- אישור על מאסר,
- כל מסמך היכול להעיד על חזקה או על בעלות על רכוש שנגזל,
- כל מסמך המאשר פיצויים שכבר ניתנו בעבר.

אין צורך לצרף את המסמכים המקוריים

למידע נוסף, עיין בשאלות/תשובות

République française - C I V S © 2009 - אתר מידע - אנשי קשר - מפת האתר